სიახლეები & მედია

საპარტნიორო ფონდს OPIC- ის მმართველი დირექტორი ეწვია

თარიღი: 19 ივლ 2017

საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი დავით საგანელიძე  აშშ-ისმთავრობისგანვითარებისსაფინანსოინსტიტუტის, „უცხოეთისკერძოსაინვესტიციოკორპორაციის" (OPIC) მმართველდირექტორსმცირედასაშუალობიზნესისფინანსურდარგშიქენეთენჯელს შეხვდა.


საპარტნიოროფონდშიგამართულშეხვედრაზე, რომელსაც ფონდის მენეჯმენტი ესწრებოდა, მხარეებმა მიმდინარე ერთობლივი პროექტებისა და გრძელვადიანი სამომავლო  თანამშრომლობის შესახებ ისაუბრეს. საუბარი შეეხო სასტუმრო „რედისონ წინანდლის” პროექტს, რომელსაც ამერიკული კორპორაცია „საპარტნიორო ფონდთან" და "სილქ როუდ ჯგუფთან" ერთად ახორციელებს;  ამჟამად წინანდალში მიმდინარეობს სასტუმროს მშენებლობა, რომლის დასრულებაც 2017 წელს იგეგმება. OPIC -თან თანამშრომლობა, ასევე, მოიცავს მცირე და საშუალო საწარმოების ფონდ Gazelle Finance-ში თანამონაწილეობას.

საპარტნიორო ფონდში გამართულ შეხვედრაზე აშშ-ის მთავრობის განვითარების საფინანსო ინსტიტუტის, „უცხოეთის კერძო საინვესტიციო კორპორაციის" (OPIC) მმართველ დირექტორთან ფონდის მენეჯმენტმა თანამშრომლობის ეფექტიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ ისაუბრეს და კონკრეტული ამოცანები დასახეს.საპარტნიოროფონდსადააშშ-
ისმთავრობისგანვითარებისსაფინანსოინსტიტუტთან„უცხოეთისკერძოსაინვესტიციოკორპორაციასთან" (OPIC) ურთიერთთანამშრომლობისმემორანდუმი2016წლისგაზაფხულზეგაფორმდა. მემორანდუმისფარგლებშისაპარტნიოროფონდიდააშშ-ისმთავრობის „უცხოეთისკერძოსაინვესტიციოკორპორაცია" (OPIC) აქტიურადთანამშრომლობენრამდენიმეპროექტისფარგლებში.

ეკონომიკურისტაბილურობისმხარდასაჭერისმიზნით, OPIC-მასაქართველოშიდღემდე 50-ზემეტპროექტში, 500 მილიონაშშდოლარზემეტიინვესტიციაგანახორციელა.ამერიკულიინვესტიციებისმოზიდვისადაფინანსურინსტრუმენტებზეწვდომისგაზრდისმიზნით,საპარტნიოროფონდისდელეგაციააშშ-ისმთავრობისგანვითარებისსაფინანსოინსტიტუტისმიწვევით,2016წლისსექტემბერშიაშშ-შიიმყოფებოდა.  

OPIC-ის შესახებ

"უცხოეთისკერძოსაინვესტიციოკორპორაცია" აშშ–ისმთავრობისფინანსურიინსტიტუტია, რომელიცსაერთაშორისოგანვითარებაზემუშაობს. კორპორაციათავსუყრისკერძოკაპიტალსდამასმსოფლიოსგანვითარებისთვისგანსაკუთრებულადმნიშვნელოვანიგამოწვევებისკენმიმართავს. ვინაიდან, OPIC–იაშშ-ის კერძოსექტორთანმუშაობს, იგიეხმარებაამერიკულბიზნესსგაფართოვდესგანვითარებადბაზრებზე და ამ გზით, ხელსუწყობსშემოსავლებისზრდას, სამუშაოადგილებისშექმნასადაეკონომიკურაღმავლობას, როგორცშეერთებულშტატებში, აგრეთვე -საზღვარგარეთ. OPIC–ითავისიმისიისგანსახორციელებლადინვესტორებსსთავაზობსფინანსურრესურსს, გარანტიებსადარისკებისდაზღვევას, აგრეთვემხარსუჭერსკერძოსაინვესტიციოფონდებს. OPIC–ი, როგორცაშშ–ისმთავრობისსააგენტო, 1971 წელსდაარსდადამთლიანადთვითდაფინანსებაზემუშაობს. 

OPIC–ისყველაპროექტიგარემოსადასოციალურიდაცვისმაღალისტანდარტებისშესაბამისად ხორციელდება. კორპორაციაპატივსსცემსადამიანისუფლებებს, რომლებიცდასაქმებულთაუფლებებსაც მოიცავს. ამსტანდარტებისდაცვით, OPIC ესწრაფვისდაამკვიდროსმაღალისტანდარტებიიმქვეყნებში, რომლებშიცმოღვაწეობს.  OPIC-ისსერვისებითსარგებლობაშესაძლებელია 160-ზემეტქვეყანაში. 1971 წლიდანდღემდე OPIC-მა 200 მილიარდიაშშდოლარისინვესტიცია განახორციელა.  

OPIC წარმოადგენსერთერთპირველგანვითარებისინსტიტუტს, რომელმაცინვესტირებაგანახორციელასაქართველოშიმასშემდეგ, რაცქვეყანამდამოუკიდებლობაგამოაცხადა 1991 წელს. OPIC-მასაქართველოშიდღემდეგანახორციელა 500 მილიონაშშდოლარზემეტიინვესტიცია 50-ზემეტპროექტში, მათშორისსოფლისმეურნეობის, ტურიზმისდა„ფრანჩაიზის" ქსელებისჩათვლით. დღევანდელიმონაცემებით, OPIC აფინანსებს 20-ზემეტმიმდინარეპროექტსეკონომიკურისტაბილურობისმხარდასაჭერადქვეყანაში.    

უკან დაბრუნება