აღმასრულებელი დირექტორი/დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

ფინანსური დეპარტამენტის დირექტორი
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის დირექტორი
რისკების მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
პროტოკოლის სამსახურის უფროსი
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი