„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორი

„საპარტნიორო ფონდის“ აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
მთავარი ბუღალტერი

რისკების მართვისა და ანალიტიკური სამსახურის უფროსი
ფონდის შვილობილ საწარმოებში წარმომადგენლობისა და პროექტების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი