აღმასრულებელი დირექტორი/დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

ფინანსური დეპარტამენტის დირექტორი
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანალიზისა და ანგარიშგების დეპარტამენტის დირექტორი
რისკების მართვისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი
პროტოკოლის სამსახურის უფროსი
შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი